สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

เกริ่นนำ เอตทัคคะ หมวดภิกษุณี

 • เอตทัคคะ หมวดภิกษุณี
 • 11/04/2012
 • 11/04/2012

เกริ่นนำ เอตทัคคะ หมวดภิกษุณี

เอตทัคคะในพระพุทธศาสนา หมวดภิกษุณี

http://84000.org/one/2/index.shtml

 1. พระมหาปชาบดีเถรี เอตทัคคะในฝ่ายผู้รัตตัญญู เป็นทั้งพระน้านางและพระมารดาเลี้ยง / ขอบวชแต่ผิดหวัง / พระอานนท์ช่วยกราบทูลจึงได้บวช
 2. พระเขมาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้มีปัญญา หลงอุบายถูกหลอกให้ไปวัด / พระอรหันต์ฆราวาสเป็นได้ไม่นาน
 3. พระอุบลวรรณาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้มีฤทธิ์ เพราะสวยบาดใจจึงต้องให้บวช / บวชแล้วยังถูกข่มขืน / พระขีณาสพเหมือนไม้แห้งไม้ผุ / ห้ามภิกษุณีอยู่ป่า
 4. พระปฏาจาราเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้ทรงพระวินัย ดอกฟ้าได้ยาจก / คลอดลูกกลางทาง / สามีถูกงูกัดตาย / หัวใจสลายเพราะสูญเสียลูกน้อยทั้งสอง / ทราบข่าวตายของบิดามารดาถึงกับเสียสติ / หายบ้าแล้วได้บวช
 5. พระนันทาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้เพ่งด้วยฌาน เพราะรักญาติจึงออกบวช / พอเบื่อหน่ายก็ได้สำเร็จ
 6. พระธรรมทินนาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้เป็นธรรมกถึก ถูกสามีตัดเยื่อใยจึงออกบวช / ถูกอดีตสามีลองภูมิ / เป็นผู้เลิศทางทรงธรรม
 7. พระโสณาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้ปรารภความเพียร จากเศรษฐีเป็นอนาถา / ไร้ที่พึ่งพาจึงออกบวช / พอสำเร็จอรหันต์ก็แสดงอภินิหาริย์ / ได้รับยกย่องว่าเลิศทางความเพียร
 8. พระสกุลาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้มีทิพยจักษุ ออกบวชเพราะเบื่อโลก / ได้รับยกย่องว่าเป็นเลิศทางทิพยจักษุ
 9. พระภัททากุณฑลเกสาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้ตรัสรู้เร็วพลัน ลูกปุโรหิตเกิดฤกษ์โจร / ดอกฟ้าในมือโจร / สันดานโจรไม่เจือจาง / ปัญญามิได้มีไว้เพื่อต้มแกงกิน / โจรชั่วสิ้นชีพ / ถอนผมบวชเป็นเดียรถีย์ / โต้วาทีกับพระสารีบุตร / ขอบวชในพุทธศาสนา
 10. พระภัททกาปิลานีเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้มีปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ไม่ทำบาปแต่ต้องคอยรับบาป / บวชในสำนักปริพาชก
 11. พระภัททากัจจานาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้ทรงอภิญญา พอประสูติโอรสพระสวามีก็หนีบวช / บวชตามพระสวามีและโอรส
 12. พระกีสาโคตมีเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้ทรงจีวรเศร้าหมอง เงินทองของเศรษฐีกลายเป็นถ่าน / ถ่านกลับเป็นเงินทองตามเดิม / อุ้มศพลูกหาหมอรักษา / พระศาสดาบอกยาให้
 13. พระสิงคาลมาตาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้พ้นกิเลสด้วยศรัทธา สิงคาลกุมารไหว้ทิศ ๖ / สิงคาลมาตาออกบวช

*ความหมาย

ภิกษุณี คือ หญิงที่ได้อุปสมบทแล้ว, พระผู้หญิงในพระพุทธศาสนา ความเป็นมา ภิกษุณี เกิดขึ้นในพรรษาที่ ๕ แห่งการบำเพ็ญพุทธกิจ โดยมีพระมหาปชาบดีโคตรมี พระมาตุจฉา ซึ่งเป็นพระมารดาเลี้ยงของเจ้าชายสิทธัตถะ เป็นพระภิกษุณีรูปแรก

view