สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ทำเนียบพระสังฆาธิการ และเลขานุการ

ทำเนียบพระสังฆาธิการ และเลขานุการ

ทำเนียบพระสังฆาธิการ และเลขานุการ

. จังหวัดปราจีนบุรี (๐๓๗)

(๗ อำเภอ ๖๐ ตำบล)

 

จจ. ๒๕๑๕๐          พระราชภัทรธาดา (ประเทืองป.ธ.๔) จล. วัดบางกระเบา (อ.บ้านสร้าง)

                                 โทร.๐๓๗๕๗๗๐๗๗, ๐๘๑๙๙๖๖๐๕๐

 

เลข.                    พระครูอาทรสังฆกิจ (ทิวา) วัดบางกระเบา (อ.บ้านสร้าง)

                             โทร.๐๘๑๗๘๒๖๘๑๖

 

สำนักงานเจ้าคณะจังหวัด                                                                                        

                            โทร.๐๓๗๕๗๗๐๗๗, ๐๘๑๙๙๖๖๐๕๐, ๐๘๑๗๘๒๖๘๑๖

 

รจจ. ๒๕๑๔๐        พระวิสุทธิธรรมาจารย์ (บรรจง ป.ธ.๔) วัดใหม่กรงทอง (อ.ศรีมหาโพธิ)

                                โทร.๐๓๗๒๗๙๒๑๘, ๐๘๑๙๒๖๕๖๘๗

                          

เลข.                          พระมหาวินัย ปภสฺสโร ป.ธ.๔  วัดใหม่กรงทอง

                                  โทร. ๐๘๓๑๑๔๓๒๘๘

 

. จอ. เมือง๒๕๐๐๐   พระครูสิริพัฒนโสภณ (เสริม) วัดสง่างาม  โทร. ๐๓๗๕๗๑๐๙๐

    เลข.                    พระครูปลัดจิระเดชจิตฺตสุโภ วัดสง่างาม   โทร. ๐๘๔๘๕๓๘๕๐๙

    รจอ.                    พระครูประโชติปริยัติคุณ วัดหลวงปรีชากูล  โทร. ๐๘๙๐๙๔๒๓๔๗

    เลข.                    พระมหาประทวนอุทโยป.ธ.๓ วัดหลวงปรีชากูล  โทร. ๐๘๗๕๘๐๗๑๐๗

    รจอ.                    พระครูสุนทรสุคนธคุณ วัดเนินหอม

                               โทร.๐๓๗๔๐๗๓๓๕,๐๘๑๑๕๐๓๑๒๕

    เลข.                    พระครูสังฆภารวิสุทธิ์ (วันชัย) วัดสง่างาม  โทร. ๐๘๙๐๐๓๑๑๓๐

    จต.โคกไม้ลายเขต๑             พระครูภาวนาธรรมธารี วัดป่ามะไฟ  โทร. ๐๘๑๙๘๓๖๗๗๐

    จต. โคกไม้ลายเขต๒            เจ้าอธิการใบกุลวฑฺฒโน วัดคชสารมุนี  โทร. ๐๘๗๐๐๙๗๙๓๙

    จต. หน้าเมือง-บางเดชะ        พระครูถาวรธรรมานุรักษ์ วัดเลียบ ๐๘ ๖๘๔๗ ๑๓๖๕

    จต. บ้านพระเขต๑                 พระครูขันติธรรมธร (ประดิษฐ์) วั ดภักดีสุนทราวาส  โทร. ๐๘๖๐๕๗๑๐๓๙

    จต. บ้านพระเขต๒                 พระครูจันทวรกิจจาภรณ์ วั ดเนินดินแดง  โทร. ๐๘๕๐๘๕๒๐๑๓

    จต. โนนห้อม                        พระครูประสิทธิชัย วัดเทพประสิทธยาราม

                                                 โทร.๐๓๗๒๙๔๒๓๔,๐๘๑๗๗๓๖๘๘๕

    จต. เนินหอมเขต๑                 พระครูประภัศร์จันทคุณ วัดเนินหอม  โทร.๐๓๗๔๐๗๐๒๔,๐๘๑๓๗๗๘๔๗๔

    จต. เนินหอมเขต๒                 พระครูโสรัจธรรมาทร วัดหนองเต่า  โทร. ๐๘๐๖๓๔๑๑๑๒

    จต. เนินหอมเขต๓                 พระครูปลัดจิระเดชจิตฺตสุโภ วัดสง่างาม  โทร. ๐๘๔๘๕๓๘๕๐๙

    จต. วัดโบสถ์                           พระครูสุทธิสารโสภณ วัดโบสถ์  โทร. ๐๘๙๘๙๙๔๑๙๑

    จต. ดงขี้เหล็กเขต๑                 พระครูมงคลธรรมภาณ วัดหนองจวง  โทร. ๐๓๗๔๐๓๒๒๒

    จต. ดงขี้เหล็กเขต๒                 พระครูพัฒนกิจธำรง วัดนิโครธาวาส  โทร. ๐๘๙๘๘๔๘๔๓๒

    จต. ดงพระราม                         พระครูชัยกิจพิพัฒน์ วัดลำดวน  โทร. ๐๓๗๔๐๖๒๑๙

    จต. บางบริบูรณ์                        พระครูบวรสังฆการ  วัดแก้วสามัคคี

                                                    โทร.๐๓๗๒๑๒๐๑๕,๐๘๙๐๒๕๗๐๙๗

    จต. ไม้เค็ด                                  พระครูอาทรธรรมโสภิต วัดแหลมหิน  โทร. ๐๘๙๐๑๘๐๘๕๗

 

. จอ. กบินทร์บุรี๒๕๑๑๐   พระครูปัญญาวุฒิธรรม  วัดอัมพวัน 

                                                 โทร. ๐๘๘๘๔๗๙๑๒๖  

    เลข.                                     พระครูพิธานวรกิจ วัดศีรษะเมือง  โทร. ๐๘๗๑๓๓๑๖๖๙

    รจอ.                                     พระครูรัตนสุทธิคุณ วัดรัตนชมภู  โทร. ๐๘๙๒๓๖๐๔๑๕

    เลข.                                      พระครูวัชรินทร์สุจิตฺโต วัดสระขุด  โทร. ๐๘๑๘๖๕๐๓๔๗

    รจอ.                                      พระครูวิจิตรธรรมรังษี วัดสามัคคีสโมสร  โทร. ๐๘๖๑๓๙๙๕๙๘

    เลข.                                        พระสำราญ สุจิตฺโต วัดสามัคคีสโมสร  โทร.๐๘๙๕๔๑ ๒๙๗๗

    จต. เมืองเก่าเขต๑ (๒๕๒๔๐)         พระครูโอภาสจันทสิริ วัดสว่างอารมณ์  โทร. ๐๘๖๑๓๘๘๙๙๖

    จต. เมืองเก่าเขต๒ (๒๕๒๔๐)         พระครูบดินทร์เดชาภิวัฒน์ วัดหลวงบดินทร์เดชา

                                                            โทร.๐๓๗๒๘๑๖๗๐,๐๘๖๑๕๕๓๐๗๔

    จต. บ่อทอง                                     พระครูอรุณธรรมธาดา วัดราษฎร์รังษี  โทร. ๐๘๔๔๖๘๐๑๑๒

    จต. บ้านนา                                      พระครูสุวรรณกิตติพิมล วัดนาคำ  โทร. ๐๘๗๘๓๔๑๙๔๔

    จต. ย่านรี                                         พระครูกิตติปัญญาธร วัดเขาวงศ์  โทร. ๐๘๗๐๘๑๖๘๖๔

    จต. กบินทร์เขต๑                             พระครูสุปัญญาภรณ์  วัดพระยาทำ

                                                            โทร. ๐๓๗๒๐๕๗๒๗,๐๘๖๘๔๗๔๕๗๖

    จต. กบินทร์เขต๒                           พระครูประสุตธรรมรัตน์ วัดคชรัตน์  โทร. ๐๘๖๐๓๗๐๔๒๐

    จต. นนทรี                                       พระครูวิมลวีรธรรม วัดโนนสะอาด  โทร. ๐๘๑๙๙๖๑๓๒๔

    จต. หนองกี่                                     พระครูอุดมสันติคุณ วัดอุดมสันติโทร. ๐๘๙๕๔๑๖๓๖๖

    จต. นาแขม                                     พระครูบรรพตเขมาภิวัฒน์ วัดบรรพตเขมาราม  โทร. ๐๘๑๖๖๗๒๓๗๒

    จต. วังตะเคียน                                พระครูประโชติพรหมวรคุณ วัดวังกวาง  โทร. ๐๘๔๓๕๐๔๖๓๓

    จต. วังดาล                                     พระครูรัตนสุทธิคุณ รก . วัดรัตนชมภู  โทร. ๐๘ ๙๒๓๖ ๐๔๑๕

    จต. หาดนางแก้วเขต๑                   พระครูวิบูลประชานุกิจ (นิมิตร)รก. วัดอินทร์ประชาราษฎร์

                                                           โทร ๐๘๐๐๙๗ ๑๘๒๒

    จต. หาดนางแก้วเขต๒                   พระครูปริยัติวรานุยุต วัดเขาลูกช้าง  โทร.๐๘๗๕๓๔๖๐๑๑

 

. จอ. ประจันตคาม๒๕๑๓๐       พระครูวิจิตรรัตนคุณ วัดมะกอกแก้ว

                                                         โทร.๐๓๗๒๙๑๑๖๐,๐๘๑๗๘๑๗๐๗๓

    เลข.                                             พระปลัดวิชัยกลฺยาโณ  วัดมะกอกแก้ว

                                                        โทร.๐๘๑๗๙๕๒๙๙๔,๐๘๐๒๒๑๘๙๒๖

    รจอ.                                             พระครูประโชติสารธรรม  วัดโคกสว่าง  โทร.๐๘๑๘๖๕๙๒๔๖

    เลข.                                             พระสมุห์จรูญทีปธมฺโม  วัดบุฝ้าย  โทร. ๐๘๙๘๒๓๙๔๖๗

    รจอ.                                             พระครูมงคลธรรมโสภณ   วัดแจ้ง  โทร.๐๘๐๑๐๓๐๙๒๙

    เลข.                                            พระครูสุทธโพธิกิจ   วัดโพธิ์งาม  โทร.๐๘๗๖๐๔๗๙๖๗

    จต. ดงบัง                                    พระครูสุเมธธรรมโกศล (สมพงษ์ )  วัดบ้านโนน  โทร.๐๘๑๘๓๙๖๒๙๘

    จต. บ้านหอย                              พระครูประโชติพรหมธรรม   วัดเกาะมะไฟ  โทร.๐๘๑๗๖๒๓๖๙๑

    จต. หนองแก้ว                            พระครูปิยศีลโสภณ  วัดหนองแก้ว  โทร. ๐๘ ๖๑๕๒ ๐๑๙๐

    จต. คำโตนดเขต๑                     พระครูสิทธิวรพิพัฒน์  วัดคำภู  โทร.๐๘๙๕๔๒๔๒๒๕

    จต. คำโตนดเขต๒                     พระปลัดวิชัยกลฺยาโณ  วัดมะกอกแก้ว

                                                      โทร.๐๘๑๗๙๕๒๙๙๔ ,๐๘๐๒๒๑๘๙๒๖

    จต. คำโตนดเขต๓                     พระครูจันทศีลคุณ  วัดศรีจันทราราม

                                                     โทร.๐๓๗๔๖๓๔๗๔ ,๐๘๗๙๗๖๕๓๑๒

    จต. โพธิ์งามเขต๑                     พระครูปภากรธรรมวิท (อุทัย)   วัดโคกเขื่อน  โทร. ๐๘๘๑๙๒๑๒๔๐

    จต. โพธิ์งามเขต๒                     พระครูอนุรักษ์พรหมรังษี วัดพรหมรังษี  โทร. ๐๘๙๒๕๓๒๔๘๐

    จต. บุฝ้าย                                 พระครูประสิทธิวรธรรม   วัดบุฝ้าย  โทร.๐๘๙๙๓๐๐๕๒๙

    จต. ประจันตคาม                       พระครูกิตติสารประสิทธิ์  วัดทัพช้าง

                                                      โทร.๐๘๖๑๕๕ ๒๐๐๖, ๐๘ ๑๙๒๓ ๙๒๖๙

    จต. เกาะลอย                            พระครูสังวรธรรมกิจ  วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม  โทร. ๐๘๑๙๑๔๒๑๒๙

    จต. หนองแสง                           พระครูสถิตธรรมกิจ  วัดเกาะแดง  โทร.๐๘๑๙๙๖๒๔๙๒  

 

. จอ. ศรีมหาโพธิ๒๕๑๔๐     พระพิศาลศึกษากร  วัดใหม่กรงทอง                                                   

                                                    โทร.๐๘๑๘๙๙๑๓๘๒

    เลข.                                        พระครูปลัดคุณาวุฒิอริยธมฺโม  วัดใหม่กรงทอง  โทร.๐๘๖๘๑๙๐๖๕๘

    รจอ.                                       พระครูถาวรโพธาภิรักษ์ (ถนอมศักดิ์)   วัดธรรมโพธิ์ศรี 

                                                   โทร.๐๘๔๘๗๐ ๔๗๖๙

    เลข.                                      พระครูวินัยธรสามารถอภิชาโต   วัดต้นตาล  โทร.๐๘๑๒๙๙๙๑๒๒

    จต. ศรีมหาโพธิ                   พระครูญาณวิชัย  วัดอินทรแบก

                                                 โทร.๐๓๗๒๗๙๐๔๕,๐๘๑๑๗๗๑๘๔๓

    จต. หนองโพรงเขต๑            พระครูโพธิธรรมคุณ   วัดหนองหูช้าง  โทร.๐๘๙๐๓๒๙๔๕๒

    จต. หนองโพรงเขต๒            พระครูโสภณโพธาภิบาล วัดปทุมวนาวาส

                                                 โทร.๐๓๗๒๐๙๓๓๓,๐๘๑๓๐๒๗๔๒๘

    จต. หัวหว้าเขต๑                  พระครูปลัดคุณาวุฒิอริยธมฺโม วัดใหม่กรงทอง 

                                                โทร.๐๘๖๘๑๙๐๖๕๘

    จต. หัวหว้าเขต๒                  เจ้าอธิการณรงค์กนฺตสีโล  วัดเกาะสมอ

                                                โทร.๐๘๙๐๑๕๙๐๕๙, ๐๘๙๘๘๘๖๒๙๙

    จต. บ้านทาม                       พระครูวิมลสิริสาร  วัดอรัญญไพรศรี

                                               โทร.๐๓๗๔๕๑๐๑๙,๐๘๑๙๔๐๗๔๑๔

    จต. ดงกระทงยาม               พระครูจันทสารสุนทร   วัดบ้านกุดตาเสก  โทร.๐๘๙๘๓๑๖๒๐๗

    จต. กรอกสมบูรณ์               พระครูประสุตศีลคุณ   วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

                                               โทร.๐๓๗๔๐๐๐๖๘, ๐๘๑๗๖๑๒๗๕๘   

 

. จอ. บ้านสร้าง๒๕๑๕๐       พระครูโกศลถาวรกิจ  วัดบางแตน

                                                  โทร.๐๓๗๒๙๕๑๗๙, ๐๘๖๘๔๔๗๗๕๒

    เลข.                                      พระมหาขุนทองอคฺควโร  วัดบางแตน  โทร. ๐๘๒๔๖๔๙๕๐๔

    จต. บ้านสร้าง                        พระครูโฆสิตปริยัติกิจ รก.   วัดบางเตย โทร. ๐๘ ๑๖๕๐ ๑๒๖๔

    จต. บางแตน                         พระครูสิริวิสุทธิคุณ   วัดบางกระเบา โทร. ๐๘ ๑๙๔๙ ๗๑๕๖

    จต. บางเตย                           พระครูประภากรโพธิวัฒน์ (สมยศ) วัดใหม่โพธิ์เย็น  โทร. ๐๘๑๙๘๓๙๓๗๔

    จต. กระทุ่มแพ้ว                    พระครูสิทธิพัฒนาภรณ์  วัดกระทุ่มแพ้ว

                                                โทร.๐๓๗๒๑๕๓๒๘,๐๘๖๐๕๓๘๐๘๔

 

. จอ. นาดี๒๕๒๒๐    พระครูวีรญาณประยุต  วัดโพธิ์ศรี

                                      โทร.๐๓๗๒๘๙๐๒๗ ,๐๘๖๑๕๘๗๘๒๕

    เลข.                           พระปลัดสมานสมานจิตฺโต  วัดโพธิ์ศรี  โทร. ๐๘๔๕๖๖๗๐๓๐

    จต. นาดี                    พระครูญาณวัฒโนภาส (คำภา)   วัดด่านตะกั่วสามัคคี  โทร.๐๘๔๓๔๙๖๗๔๘

    จต. สำพันตาเขต๑     พระครูสุนทรบุญญาภิวัฒน์   วัดบูรณราษฎร์ศรัทธาทำ  โทร.๐๘๖๑๕๘๗๖๖๘

    จต. สำพันตาเขต๒     พระครูปริยัติบุญวัฒน์  วัดโคกสว่าง  โทร. ๐๘๙๒๕๓๑๓๖๙

    จต. ทุ่งโพธิ์                เจ้าอธิการเชี่ยวชาญชยธมฺโม  วัดโพธาราม  โทร. ๐๘๑๕๕๑๖๓๗๒   

 

. จอ. ศรีมโหสถ๒๕๑๙๐   พระครูโสภณเวฬุพิทักษ์  วัดไผ่งาม 

                                                 โทร. ๐๘๑๘๖๒๓๔๓๕

    เลข.                                      พระมหาสำรองสุขิโตป.ธ.๓   วัดสระข่อย  โทร. ๐๘๗๙๔๐๓๕๑๒

    จต. โคกปีบเขต๑                 พระครูอภินันทวรคุณ  วัดหนองสะแก

                                                 โทร.๐๓๗๒๗๖๐๕๔ , ๐๘๗๑๐๗๒๒๙๓

    จต. โคกปีบเขต๒                 พระครูสันติเดชคุณ   วัดหนองเกตุ  โทร. ๐๘๙๐๐๖๙๒๑๗

    จต. คู้ลำพัน                         พระครูปิยธรรมรักษ์  วัดม่วงขาว  โทร. ๐๓๗๒๗๖๐๓๔

 

 ที่มา http://sta.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=349&Itemid=361


Tags : ทำเนียบพระสังฆาธิการ และเลขานุการ

view